Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1

katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE VIPAVA

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik in cenik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

6. Varstvo osebnih podatkov

 


1. Osnovni podatki o katalogu
Občina Vipava
grbVipavaC.jpgNaslov: Glavni trg 15
Pošta: 5271 Vipava
Telefon: 05 36 43 410
Fax: 05 36 43 412
E-pošta: obcina@vipava.si

Župan: Goran Kodelja
Odgovorna uradna oseba: Goran Kodelja
Datum prve objave kataloga: 19. 3. 2006 (zadnja sprememba: 11. 2. 2019)
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vipava.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: -

 

Pravna podlaga:
-Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
-Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

na vrh2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Občinska uprava, Medobčinska uprava

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Organigram Občine Vipava:
Občina Vipava_Organigram_trenutno_ed.jpg

na vrh


2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba

Tel.

E-pošta

Martin Čibej, direktor občinske uprave

05 36 43 420

martin.cibej@vipava.si

Jože Papež, višji svetovalec za gospodarstvo in kmetijstvo

05 36 43 414

joze.papez@vipava.si

Nadja Kobal Malavašič, strokovna sodelavka

05 36 43 419

nadja.kobal@vipava.si

Majda Sever, višja svetovalka za družbene in splošne zadeve

05 36 43 411

majda.sever@vipava.si

David Vidrih, administrator

05 36 43 421

david.vidrih@vipava.si

Vida Babič, referent

05 36 43 418

vida.babic@vipava.si

Božidar Lavrenčič, višji svetovalec za investicije, okolje in prostor

05 36 43 416

bozidar.lavrencic@vipava.si

David Premrl, poslovni sekretar

05 36 43 410

david.premrl@vipava.si

Jure Dolinar, svetovalec za splošne in pravne zadeve

05 36 43 426

jure.dolinar@vipava.si

Luka Lango, svetovalec za okolje in prostor

05 36 43 423

luka.lango@vipava.si

Benjamin Nučič, višji svetovalec za investicije

05 36 43 425

benjamin.nucic@vipava.si

Goran Troha Žvokelj, višji svetovalec za finančne zadeve in proračun

05 36 43 417

goran.troha-zvokelj@vipava.si


---------------------------------------------------------------------------------
Dostop do vpogleda katerekoli informacije javnega značaja Občine Vipava z naslednjim obrazcem:
- Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

- Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

---------------------------------------------------------------------------------
na vrh


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: splošni pravni akti, Proračun, OPN, Neuradno prečiščena besedila,
Predpisi lokalne skupnosti po letih: katalog lokalnih predpisov občine po letih
Predpisi EU: povezava
na vrh


2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: predlogi predpisov občine (seje Občinskega sveta)
na vrh


2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: povezava
na vrh


2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: V pripravi
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih: V pripravi
na vrh


2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: Povezava
na vrh


2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: Povezava
Razpisi delovnih mest: Povezava
Druge objave: Povezava
na vrh


2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

2.
Ime evidence: Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

3.
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

4.
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

5.
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

6.
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

7.
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

8.
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

9.
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

10.
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

11.
Ime evidence: Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

12.
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

na vrh


2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.
Ime informatizirane zbirke: Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke: 42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
Dostop do zbirke: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke: V pripravi (sprejemanje OPN)
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
Dostop do zbirke: Trenutna evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur


2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: Povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:
- Letno poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2010


na vrh3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Vipava

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop: -

na vrh4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
- Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Drugi podoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

na vrh5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
- Sklep Občinskega sveta
- Odlok o podeljevanju priznanj
- Odlok o organiziranju dimnikarstva
- Podatki o dodeljenih koncesijah v zdravstvu na ravni občine

na vrh
 

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

I. Splošno


Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.
 

II. Upravljavec osebnih podatkov


Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
 

III. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Občina Vipava (v nadaljevanju: občina) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: ali po navadni pošti na naslov OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
 

IV. Pravice posameznika


Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali preko elektronske pošte: . Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

V. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Vipava je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu: ali tel: 031 692 524.

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Vipava je Jure Dolinar, dosegljiv na e-naslovu: ali tel: 05/36-43-426.

 

VI. Ravnanje v primeru kršitev


V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo občina nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

 

VII. Vloge v povezavi s pravicami posameznikov

 

na vrh


Odgovorna oseba: Goran Kodelja, Župan