katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE VIPAVA

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik in cenik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu
Občina Vipava
grbVipavaC.jpgNaslov: Glavni trg 15
Pošta: 5271 Vipava
Telefon: 05 36 43 410
Fax: 05 36 43 412
E-pošta: obcina@vipava.si

Župan: Goran Kodelja
Odgovorna uradna oseba: Goran Kodelja
Datum prve objave kataloga: 19. 3. 2006 (zadnja sprememba: 11. 2. 2019)
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vipava.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: -

 

Pravna podlaga:
-Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
-Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

na vrh2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Občinska uprava, Medobčinska uprava

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Organigram Občine Vipava:
Občina Vipava_Organigram_trenutno_ed.jpg

na vrh


2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Jože Papež
Višji svetovalec za gospodarstvo in kmetijstvo
Glavni trg 15, 5271 Vipava
Tel: 05 36 43 414
E-pošta: joze.papez@vipava.si

Božidar Lavrenčič
Višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor
Glavni trg 15, 5271 Vipava
Tel: 05 36 43 416
E-pošta: bozidar.lavrencic@vipava.si

Majda Sever
Višja svetovalka za družbene in splošne zadeve
Glavni trg 15, 5271 Vipava
Tel: 05 36 43 411
E-pošta: majda.sever@vipava.si

Vida Babič
Referent
Glavni trg 15, 5271 Vipava
Tel: 05 36 43 418
E-pošta: vida.babic@vipava.si

---------------------------------------------------------------------------------
Dostop do vpogleda katerekoli informacije javnega značaja Občine Vipava z naslednjim obrazcem:
- Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

- Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

---------------------------------------------------------------------------------
na vrh


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: splošni pravni akti, Proračun, OPN, Neuradno prečiščena besedila,
Predpisi lokalne skupnosti po letih: katalog lokalnih predpisov občine po letih
Predpisi EU: povezava
na vrh


2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: predlogi predpisov občine (seje Občinskega sveta)
na vrh


2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: povezava
na vrh


2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: V pripravi
Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih: V pripravi
na vrh


2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: Povezava
na vrh


2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: Povezava
Razpisi delovnih mest: Povezava
Druge objave: Povezava
na vrh


2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

2.
Ime evidence: Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

3.
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

4.
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

5.
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

6.
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

7.
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

8.
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

9.
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

10.
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

11.
Ime evidence: Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
na vrh

12.
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

na vrh


2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.
Ime informatizirane zbirke: Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke: 42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
Dostop do zbirke: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke: V pripravi (sprejemanje OPN)
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
Dostop do zbirke: Trenutna evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur


2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: Povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:
- Letno poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2010

na vrh

na vrh3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Vipava

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop: -

na vrh4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
- Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Drugi podoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

na vrh5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
- Sklep Občinskega sveta
- Odlok o podeljevanju priznanj
- Odlok o organiziranju dimnikarstva
- Podatki o dodeljenih koncesijah v zdravstvu na ravni občine

na vrhOdgovorna oseba: Goran Kodelja, Župan