Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15

KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Glavno vodilo in en izmed najpomembnejših ukrepov je SAMOIZOLACIJA – izogibanje stikov z drugimi!

Priporočljivi so preventivni higienski ukrepi (redno umivanje rok, zračenje prostorov, izogibanje zaprtim prostorom z večjo množico ljudi ipd.).

POMEMBNO: V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Občina Vipava sledi navodilom in priporočilom strokovnih služb in bo temu tudi prilagajala morebitne nadaljnje ukrepe.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ajdovščina so objavljene vse aktualne informacije v zvezi s preventivnimi ukrepi v primeru znakov okužbe s koronaviruson ter splošna navodila o samozaščitnem ravnanju.

Koronavirus (SARS-CoV-2):   Ključne informacije   /   Pogosta vprašanja in odgovori   /   Statistika

Dodatne informacije:

- Zdravstveni dom Ajdovščina / Zdrastvena postaja Vipava

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

- Ministrstvo za zdravje

- Koronavirus - Pomembne informacije in ukrepi Vlade RS

- COVID-19 Sledilnik

 

KORONAVIRUS – Obvestila

 

datum: 09.07.2020

kategorija: Koronavirus

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če se zbira več kot deset ljudi ali je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in pri tem sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek udeležencev,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • kontaktna telefonska številka,
 • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
 • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

 

Prepovedana so torej:

 • vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 10 ljudi,
 • vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),
 • vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr.
 • zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

 

Dovoljena so:

 • vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,
 • izjemoma zbiranja do največ 50 ljudi, vendar mora sklicatelj obvezno voditi seznam udeležencev, ki ga posreduje NIJZ na njihovo zahtevo.

 

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh NIJZ. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.