20. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 26. februarja 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 16.02.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 16. 2. 2009

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


20. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 26. februarja 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 01_Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_Poročilo o izvajanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na pobude in vprašanja(poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(poročevalec: Martin Kopatin, Majda Sever)
4. 04_Analiza razvojnih možnosti Vipava do leta 2021 kot osnove za izračun potrebnih površin za urbanizacijo(poročevalec: Peter Velikonja, Koda d.o.o.)
5. 05_Obravnava dopolnjenega osnutka OPN(poročevalec: Vilijem Fabčič)
6. 06_Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Vipava – skrajšani postopek (poročevalec: Helena Kobal)
7. 07_Sklep o letnem kulturnem programu v občini Vipava za leto 2009(poročevalec: Helena Kobal)
8. 08_Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2009(poročevalec: Helena Kobal)
9. 09_Sklep o prodaji parcele št. 1713-89 k.o. Vipava(poročevalec: Helena Kobal)
10. Ceniki zakupnin (poročevalec: Helena Kobal)
- 10a_Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2009
- 10b_Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2009
- 10c_Cenik za pripravo soglasij in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2009
11. 11_Poročilo o izvedbi investicije vodovod Slap(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
12. 12_Ureditev struge reke Vipava med HC Vipava-Razdrto in glavno cesto G1-12(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
13. 13_Poročilo o zaključku investicije Kanalizacija po ulicah Vipave (Ul. Vojana Reharja, Glavni trg, Ul. Gradnikove brigade, C. 18. aprila in del Vojkove ulice(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
14. Vprašanja in pobude svetnikov

Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.