Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o ZPDZC-1, referendum o ZVDAGA-A ter referendum o ZPIZ-2

datum: 11.05.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
ŽUPANNa podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 105/08-odločba US ter 103/07 ZPolS-D) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 54/02,83/2002 in 91/2005) župan občine Vipava objavljam


Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


1. člen

Občina Vipava dovoljuje organizatorjem referendumske kampanje (v nadaljevanju: organizator) plakatiranje z volilno propagandnimi sporočili, in sicer na:
- BREZPLAČNIH PLAKATNIH MESTIH
- DODATNIH PLAKATNIH MESTIH
- POSEBNIH PLAKATNIH MESTIH (table, stavbe, drugi objekti, zemljišča – s soglasjem lastnika oziroma upravljalca).


2. člen

BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
Brezplačna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokaciji:
- na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi (trije med seboj ločeni sklopi panojev- za vsak izmed referendumov poseben sklop):
PRVI SKLOP (od leve proti desni): za plakatiranje za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o preprečevanju dela na črno
DRUGI SKLOP (od leve proti desni): za plakatiranje za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
TRETJI SKLOP (od leve proti desni): za plakatiranje za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Vsakemu organizatorju je na tej lokaciji, če pravočasno odda vlogo, za posamezno izmed navedenih referendumskih kampanj, za katero odda vlogo, zagotovljena v posameznem sklopu 1/4 panoja, t.j. 1 m2.

Pripadajoča površina panoja v posameznim sklopu se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v smeri od leve proti desni (po naslednjem vrstnem redu:
- prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj
- druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj
- tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj
- četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj
- peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj….)

Pravočasna je vloga, ki je oddana do 27.5.2011 do 12.00 ure (to je skrajni rok, do katerega mora Občina Vipava vlogo prejeti; tako da vloge, ki bodo dne 27.5.2011 morebiti oddane na pošto ali prek hitre pošte ali elektronske pošte, in bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane kot pravočasne).


Panoje za plakatna mesta postavi KSD d.o.o. Ajdovščina.
Ta plakatna mesta so brezplačna, sama storitev lepljenja plakatov pa je brezplačna samo v primeru, da organizatorji sami poskrbijo za to. Če želijo, da to zanje opravi Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ji to storitev plačajo.


3. člen

DODATNA PLAKATNA MESTA
Dodatna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokacijah:
- zelenica nasproti »bivšega« bencinskega servisa v Vipavi (ob Lekarni)
- zelenica ob parkirišču pred Vojkovim domom v Podnanosu.
Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami.
Vsak organizator sme za plakatiranje za vse tri referendumske kampanje uporabiti največ 2 m2 površine.

Če se za to storitev (namestitev panojev, lepljenje) dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo stroške v celoti poravnati sami.


4. člen

POSEBNA PLAKATNA MESTA (izven brezplačnih in dodatnih plakatnih mest – table, stavbe, drugi objekti in zemljišča)

Plakatiranje na teh plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Za nameščanje plakatov na teh lokacijah ni potrebno posebno dovoljenje Občine Vipava niti se zanje ne zaračuna komunalna taksa.


5. člen

Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja na lokacijah iz prejšnjih členov (razen za lokacije, navedene v 4. členu tega sklepa) oddati na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. V vlogi mora določiti odgovorno osebo organizatorja.
Organizator mora v vlogi navesti tudi vse lokacije, na katerih namerava izvajati plakatiranje (brezplačne in dodatne).


6. člen

Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega člena odločil v roku štirih dni.
V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.


7. člen

Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v celoti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07 in 105/08 – odločba US ter 103/07-ZPolS-D).


8. člen

Sklep se objavi na spletni strani http://www.vipava.si , vsi zainteresirani pa se z vsebino sklepa lahko seznanijo na sedežu Občine Vipava.


Številka: 042-0011/2011
Datum: 10.5.2011ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.l.r.