Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2011

datum: 25.05.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina na podlagi Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava (Ur. l. RS št. 57/03 in 40/04) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Ur. l. RS št. 09/11), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Ur. l. RS št. 18/11 in sklepa upravnega odbora Območne obrtne zbornice Ajdovščina št. 43-33/2011, z dne 28.2.2011, objavlja


Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2011


Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava, ki se bodo dodelila v primeru, ko pomoč predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu - vloga, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, tajništvu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina ali ga natisnejo iz spletne strani www.ajdovscina.si in www.vipava.si .
- Razpis
- Vloga

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJETNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.
Vloge morajo biti predložene na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica, Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina od 17.5.2011 dalje do najkasneje 21.11.2011 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.Št. 41031-7/2011
Datum 11.5.2011


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

ŽUPAN
Ivan PRINCES, s.r.

PREDSEDNIK OOZ
Peter SKAPIN, s.r.