16. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.09.2012

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-006/2012-1
Datum: 6.9.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 20. septembra 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Poročila Javnih zavodov - Zavod za izgradnjo centra za starejše občane Vipava (poročevalec: Franc Kopatin)
5. Predstavitev projekta Vzpostavitev medgeneracijskih prostorov v Vipavi (poročevalca: Ivan Princes in Barbara Goričan)
6. Pogledi na ohranitev Vipavske doline in predlog za sanacijo kmetijskih zemljišč(poročevalca: Ivan Princes in Peter Valič)
7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Vipava za leto 2012, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
8. Informacija o zamenjavi zemljišč med g. Slavkom Uršičem in občino Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
9. Poročila o izvedenih nadzorih: Zaključni račun Občine Vipava za leto 2011 in Kanalizacija Orehovica-Hrašče (poročevalci: člani Nadzornega odbora)
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011, druga obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.