Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9

17. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.11.2012

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-008/2012-1
Datum: 8.11.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


17. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 22. novembra 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 16. redne in 3. izredne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 16. redne in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Soglasje k sistematizaciji delovnih mest razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS Vipava in Sklep o ceni programa oddelka vrtca (poročevalka: Erna Žgur)
5. Sklep o odkupu delnic Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. (poročevalca: Ivan Princes in Peter Velikonja
6. Poročilo o delovanju TRG Vipava za leto 2011(poročevalka: Urška Grmek)
7. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa« (poročevalec: David Bratož)
8. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013, 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
9. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa (IP) za projekt »Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.