17. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.11.2012

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-008/2012-1
Datum: 8.11.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


17. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 22. novembra 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 16. redne in 3. izredne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 16. redne in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Soglasje k sistematizaciji delovnih mest razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS Vipava in Sklep o ceni programa oddelka vrtca (poročevalka: Erna Žgur)
5. Sklep o odkupu delnic Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. (poročevalca: Ivan Princes in Peter Velikonja
6. Poročilo o delovanju TRG Vipava za leto 2011(poročevalka: Urška Grmek)
7. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa« (poročevalec: David Bratož)
8. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013, 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
9. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa (IP) za projekt »Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.