Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6

18. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.12.2012

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-009/2012-1
Datum: 6.12.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


18. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 20. decembra 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 17. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, skrajšani postopek (poročevalca: Tadej Mori in Helena Kobal)
5.Odlok o lokalnem turističnem območju Občine Vipava ter turističnem območju Smaragdne poti, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
6.Sklep o potrditvi cenika za najem grobnega prostora(poročevalka Helena Kobal)
7.Sklepi o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar):
a) Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
b) Sklep o cenah ravnanja z odpadki
c) Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
d) Sklep o ceni števčnine (števnine)
8.Sklep o potrditvi dokumenta Investicijski program (IP) za projekt »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa« (poročevalec: David Bratož)
9.Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013, druga obravnava (predlog / po 2. obravnavi na odborih) (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
10.Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda CIRIUS (poročevalca: Jožko Andlovic in Helena Kobal)
11.Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina (poročevalca: Jožko Andlovic in Helena Kobal)
12.Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki NO):
a) Poslovanje Krajevne skupnosti Goče v letu 2011
b) Poslovanje Krajevne skupnosti Lozice v letu 2011
c) Poslovanje Krajevne skupnosti Slap v letu 2011
13.Podaljšanje najemne pogodbe za objekt Kamp Tura (poročevalec: Ivan Princes)
14.Sklep o prodaji parcele št. 2625/2 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
15.Sklep o prodaji parcele št. 1432/7 k.o. Slap(poročevalka: Helena Kobal)
16.Sklep o prodaji parcele. št. 1430/11 k.o. Slap(poročevalka: Helena Kobal)
17.Sklep o odkupu parcel št. 1680/121 in 1680/123 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.