18. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 11.12.2012

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-009/2012-1
Datum: 6.12.2012


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


18. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 20. decembra 2012 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 17. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, skrajšani postopek (poročevalca: Tadej Mori in Helena Kobal)
5.Odlok o lokalnem turističnem območju Občine Vipava ter turističnem območju Smaragdne poti, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
6.Sklep o potrditvi cenika za najem grobnega prostora(poročevalka Helena Kobal)
7.Sklepi o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar):
a) Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
b) Sklep o cenah ravnanja z odpadki
c) Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
d) Sklep o ceni števčnine (števnine)
8.Sklep o potrditvi dokumenta Investicijski program (IP) za projekt »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa« (poročevalec: David Bratož)
9.Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013, druga obravnava (predlog / po 2. obravnavi na odborih) (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
10.Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda CIRIUS (poročevalca: Jožko Andlovic in Helena Kobal)
11.Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina (poročevalca: Jožko Andlovic in Helena Kobal)
12.Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki NO):
a) Poslovanje Krajevne skupnosti Goče v letu 2011
b) Poslovanje Krajevne skupnosti Lozice v letu 2011
c) Poslovanje Krajevne skupnosti Slap v letu 2011
13.Podaljšanje najemne pogodbe za objekt Kamp Tura (poročevalec: Ivan Princes)
14.Sklep o prodaji parcele št. 2625/2 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
15.Sklep o prodaji parcele št. 1432/7 k.o. Slap(poročevalka: Helena Kobal)
16.Sklep o prodaji parcele. št. 1430/11 k.o. Slap(poročevalka: Helena Kobal)
17.Sklep o odkupu parcel št. 1680/121 in 1680/123 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.