19. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 17.01.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-001/2013-1
Datum: 17.1.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


19. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 31. januarja 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Pogodba o zakupu in uporabi prostorov in zemljišča obnovljenega rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi(poročevalca: Ivan Princes in Metod Ceket)
4. Vprašanja in pobude svetnikov
5. Informacija o varnostni problematiki na območju Občine Vipava (poročevalec: predstavnik Policije)
6. Informacija –predlog prevzema lastništva nad Obrtnim domom v Ajdovščini (poročevalec: Marko Rondič)
7. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Majda Sever)
8. Sklep o letnem programu športa v Občini Vipava za leto 2013(poročevalka: Majda Sever)
9. Sklep o letnem programu kulture v Občini Vipava za leto 2013 (poročevalka: Majda Sever)
10. Podaljšanje najemne pogodbe za Kamp Tura (poročevalec: Anton Lavrenčič)
11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 3097/1 k.o. Podnanos(poročevalka: Helena Kobal)
12. Sklep o odkupu parc. št. 2020/1 k.o. Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)
13. Predlog prometne ureditve Glavnega trga v Vipavi (grafika) (poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.