Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10

Priznanja Občine Vipava za leto 2013

datum: 26.03.2013

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


OBČINA VIPAVA
Občinska uprava


Številka:094-0001/2013
Datum: 25.3.2013

Na podlagi 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (Uradno glasilo 4/96 in 5/2000) občinska uprava Občine Vipava razpisuje


PRIZNANJA OBČINE VIPAVA ZA LETO 2013

Občina Vipava vabi posameznike, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava.

Priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava, so naslednja:

- PRIZNANJE OBČINE VIPAVA, ki je najvišje občinsko priznanje, se podeli posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za njihovo življenjsko delo oziroma druge izjemno pomembne dosežke v dobrobit občine Vipava.

- PLAKETA OBČINE se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim, ki delujejo v dobrobit občine Vipava, oz. dosegajo vidne rezultate na športnem, kulturnem, humanitarnem, znanstvenem, gospodarskem in drugih področjih.

- NAZIV ČASTNI OBČAN se podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih človekove ustvarjalnosti oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občina Vipava.


Funkcionarjem in zaposlenim v organih Občine Vipava se med trajanjem mandata oziroma delovnega razmerja priznanj ne podeljuje.


Razpisni postopek:
Predlog kandidatov za priznanja lahko poda vsakdo, mora pa biti predložen v pisni obliki in vsebovati podatke o kandidatu ter obrazložitev doseženih rezultatov.

Predlagatelj mora točno navesti, podelitev katerega izmed priznanj predlaga:
a) priznanje občine Vipava
b) plaketa
c) naziv častni občanPredloge je potrebno podati najkasneje do 22. aprila 2013 do 12.00 ure na naslov: Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2013«.


Tajnik
Jože Papež, univ. dipl. inž. agr., l.r.