20. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 05.04.2013

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-002/2013-1
Datum: 28.3.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


20. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki d.o.o. (poročevalca: Ana Prosen in Egon Stopar)
5. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu(poročevalca: Martin Kopatin in Majda Sever)
6. Letna poročila javnih zavodov katerih ustanovitelj, oz. soustanovitelj je Občina Vipava in sklep o predhodnem soglasju porabe presežkov
6a) Lavričeva knjižnica Ajdovščina
6b) Zdravstveni dom Ajdovščina
6c) Lekarna Ajdovščina
6d) Razvojna agencija ROD
6e) Center za razvoj podeželja Trg Vipava
7. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Majda Sever)
8. Sklep o višini socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava(poročevalka: Majda Sever)
9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za razvoj podeželja Trg Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
10. Sklep o dokapitalizaciji Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina z denarnim vložkom(poročevalka: Silvana Vitežnik)
11. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1690/2 k.o. Slap(poročevalka: Vida Babič)
13. Sklep o menjavi zemljišč med Občino Vipava in Julijano Lavrenčič v k.o. Lože(poročevalka: Vida Babič)
14. Sklep o dopustitvi širitve območja stavbnih zemljišč (poročevalka: Vida Babič)
15. Novelacija Investicijskega programa (IP) za projekt »Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
16. Informacija o problematiki odmere javne poti v Sanaboru (poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.