Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14

20. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 05.04.2013

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-002/2013-1
Datum: 28.3.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


20. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki d.o.o. (poročevalca: Ana Prosen in Egon Stopar)
5. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu(poročevalca: Martin Kopatin in Majda Sever)
6. Letna poročila javnih zavodov katerih ustanovitelj, oz. soustanovitelj je Občina Vipava in sklep o predhodnem soglasju porabe presežkov
6a) Lavričeva knjižnica Ajdovščina
6b) Zdravstveni dom Ajdovščina
6c) Lekarna Ajdovščina
6d) Razvojna agencija ROD
6e) Center za razvoj podeželja Trg Vipava
7. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Majda Sever)
8. Sklep o višini socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava(poročevalka: Majda Sever)
9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za razvoj podeželja Trg Vipava, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
10. Sklep o dokapitalizaciji Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina z denarnim vložkom(poročevalka: Silvana Vitežnik)
11. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1690/2 k.o. Slap(poročevalka: Vida Babič)
13. Sklep o menjavi zemljišč med Občino Vipava in Julijano Lavrenčič v k.o. Lože(poročevalka: Vida Babič)
14. Sklep o dopustitvi širitve območja stavbnih zemljišč (poročevalka: Vida Babič)
15. Novelacija Investicijskega programa (IP) za projekt »Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma« (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
16. Informacija o problematiki odmere javne poti v Sanaboru (poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.