21. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.05.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-003/2013-1
Datum: 16.5.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


21. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 30. maja 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje (1.del seje in 2.del-nadaljevanje seje) (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Vloga podjetja Vipava 1894 d.d. za znižanje cene omrežnine zaradi manjše porabe vode(poročevalec: Ivan Princes)
5. Letna poročila javnih zavodov katerih ustanovitelj, oz. soustanovitelj je Občina Vipava in sklep o predhodnem soglasju porabe presežkov
5a) Glasbena šola Ajdovščina
5b) Otroški vrtec Ajdovščina
5c) Osnovna šola Draga Bajca Vipava
5d) Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
6. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Rekonstrukcija zalednih kril Lanthierijeve graščine«(poročevalca: Ivan Princes in Jože Papež)
7. Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem(poročevalka: Silvana Vitežnik)
8. Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne list kandidatov(poročevalca: Helena Kobal in Jožko Andlovic)
9. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet šole Osnovne šole Draga Bajca Vipava(poročevalca: Helena Kobal in Jožko Andlovic)
10. Sklep o priznanjih Občine Vipava za leto 2013(poročevalca: Helena Kobal in Jožko Andlovic)
11. Cenik zakupnin za nekmetijsko rabo za leto 2013(poročevalka: Helena Kobal)
12. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2013(poročevalka: Helena Kobal)
13. Sklep o odkupu par. št. 151/34 k.o. Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o menjavi nepremičnin med občino Vipava in Ano Trošt v k.o. Podnanos(poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.