22. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 19.07.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-005/2013-1
Datum: 11.7.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


22. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 25. julija 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 21. redne in 4. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 21. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Letno poročilo Zavoda za izgradnjo centra za starejše občane Vipava za leto 2012 (poročevalec: Franc Kopatin)
05. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava(poročevalka: Erna Žgur)
06. Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
07. Potrditev PIZ (predinvesticijska zasnova) in IP (investicijski projekt) za projekt »Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri v Vipavi (poročevalec: David Bratož)
08. Soglasje k imenovanju direktorice CRP Trg Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
09. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: člani Nadzornega odbora)
- Zaključni račun Občine Vipava za leto 2012
- Investicija Obnova bivšega vrtca v knjižnico
10. Informacija o realizaciji proračuna občine Vipava v prvem polletju 2013 (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
11. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
12. Sklep o odkupu parcel parc. št. 665 k.o. Lozice (poročevalka: Helena Kobal)
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1513/3 k.o. Vrhpolje(poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o menjavi parcel v k.o. Vrhpolje (1513/3 se zamenja za 53/4) (poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.