23. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 02.10.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-007/2013-1
Datum: 2.10.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


23. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 16. oktobra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 22. redne in 5. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 22. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Letno poročilo Zavoda za izgradnjo centra za starejše občane Vipava za leto 2012 (poročevalec: Franc Kopatin)
4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
5. Vloga podjetja Agroind Vipava za znižanje cene omrežnine zaradi manjše porabe vode(poročevalec: Boris Jež)
6. Sklep o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih voda za gospodinjstva(poročevalca: Egon Stopar in Silvana Vitežnik)
7. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, 1. obravnava (poročevalca: Božidar Lavrenčič in Viljem Fabčič)
8. Vprašanja in pobude svetnikov
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2013, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
10. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Trg Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
11. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Lekarne Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
12. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
13. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Vrhpolje(poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o prodaji parc. št. 1434/8 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
15. Ukinitev statusa javnega dobra parc. št. 1528/6 k.o. Vrhpolje(poročevalec: Božidar Lavrenčič)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.