Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 30.10.2013

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 VIPAVA

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 47/2006 - ZEN, 45/2008 - ZVEtL, 57/2008, 90/2009 - Odl. US, 56/2011 - Odl. US, 87/2011, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 – ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 - ZUE, 11/2009, 81/2011), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009 IN 8/2010) Občina Vipava objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM


Vlogo in celotno besedilo razpisa najdete v priponki ( Vloga / Razpis )


Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, lahko dvignejo vloge (obrazec), s katerimi se prijavijo na razpis na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan od 8.00-13.00 ure. Na željo interesenta, mu obrazec pošljemo po pošti, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Vipava v priponki ( Vloga / Razpis )

Rok za oddajo vloge
Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati do 2. decembra 2013 na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem« Če bo vloga oddana priporočeno po pošti, se bo štelo, da je pravočasna, tudi, če bo oddana 2.12.2013 (zadnji dan roka), sicer ne bo pravočasna. Vlogo lahko do vključno datuma, navedenega v prejšnjem stavku, oddajo tudi na sedežu Občine Vipava.

Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipave, in sicer:
-ob ponedeljkih: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 15.00
-ob sredah: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 16.30
-ob petkih: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 13.30
ali na tel. št. 05 364 3420 (ga. Helena Kobal).


Številka:3523-0001/2013-1
Datum: 15.10.2013


Župan
mag. Ivan Princes, dr.vet.med.