24. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 13.11.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-008/2013-1
Datum: 7.11.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


24. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 21. novembra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 23. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
05. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2013/14(poročevalka: Alenka Nusdorfer Bizjak)
06. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalca: Božidar Lavrenčič in Viljem Fabčič)
07. Finančni načrt in plan dela za leto 2014 Zavoda za turizem Trg Vipava(poročevalka: Urška Grmek)
08. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna Agencija ROD Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
09. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Otroški vrtec Ajdovščina(poročevalec: Jožko Andlovic)
10. Sklep o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina(poročevalka: Silvana Vitežnik)
11. Proračun Občine Vipava za leto 2014,1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12. Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2014(poročevalka: Silvana Vitežnik)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.