25. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.12.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-009/2013-1
Datum: 5.12.2013


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


25. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 19. decembra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 24. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Cene komunalnih storitev(poročevalec: Egon Stopar)
04a) Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
04b) Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
04c) Sklep o cenah ravnanja z odpadki
05. Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)
06. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina(poročevalki: Majda Sever in Alenka Močnik)
07. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki NO):
07a) Poslovanje Krajevne skupnosti Podnanos v letu 2012
07b) Poslovanje Krajevne skupnosti Vipava v letu 2012
08. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
09. Letni program kulture v Občini Vipava za leto 2014(poročevalka: Majda Sever)
10. Letni program športa v Občini Vipava za leto 2014(poročevalka: Majda Sever)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.