26. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.01.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-001/2014-1
Datum: 16.1.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


26. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v sredo, dne 30. januarja 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 25. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina - Vipava, 2. obravnava (Odlok / Obrazložitev k 2. branju Odloka ) (poročevalka: Majda Sever)
5.Potrditev novelacije Investicijske programa (IP) Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa(poročevalec: David Bratož)
6.Informacija o stanju projekta ureditve regionalne ceste Vipava – Ajdovščina, skozi Vipavo(poročevalec: Ivan Princes)
7.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi zemljišč v k.o. Podnanos(poročevalec: Ivan Princes)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.