Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava, v letu 2014

datum: 20.01.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava


Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/2011)

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava, v letu 2014 (Razpisna dokumentacija)


1.IME IN SEDEŽ RAZPISOVALCA:

-OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava


2.PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2014.


3.POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),
-so organizatorji prireditve oz. druge aktivnosti,
-imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih),
-imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet razpisa,
-občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v občini Vipava, v primeru, da je projekt posebnega pomena za občino.

Predmet sofinanciranja so po Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava naslednji projekti:
-prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Vipava;
-prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni in širši ravni;
-akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
-aktivnosti upokojenskih društev;
-projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
-počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
-preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
Projekti, ki se financirajo oz. sofinancirajo na podlagi kateregakoli drugega razpisa Občine Vipava, niso predmet tega razpisa.


4.VIŠINA IN PORABA SREDSTEV

Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/2013), na proračunski postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18005 Programi posebnih skupin sofinanciranje turističnih, mladinskih in drugih družbenih dejavnosti« v višini 12.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31.12.2014.


5.ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v prostorih občinske uprave občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever, tel. 05/ 3643-411.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 2014 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naslov predlagatelja.

Rok za posredovanje vlog je do 18. februarja 2014. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14.00 ure. Po tem roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.


6.POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

O izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.


Številka: 617-1/2014-3
Datum: 10.1.2014


ŽUPAN
mag. Ivan Princes