27. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 19.03.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-004/2014-1
Datum: 13.3.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


27. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 27. marca 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 2. dopisne seje, 26. redne seje in 6. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 2. dopisne, 26. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava, ter Sklep o predhodnem soglasju (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
4a) Lavričeva knjižnica Ajdovščina
4b) Lekarna Ajdovščina
4c) Zavod za turizem Trg Vipava
4d) Razvojna agencija Rod Ajdovščina
5. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2013(poročevalec: Tadej Mori)
6. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev lokalnih cest v občini Vipava(poročevalec: David Bratož)
7. Sklep o razveljavitvi sklepa o sprejemu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Občine Ajdovščina in Občine Vipava, Ajdovščina(poročevalca: Ivan Princes in Majda Sever)
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Majda Sever)
9. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.