Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava

datum: 20.02.2014

kategorija: Občinski svet

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava

Občinski svet Občine Vipava je, na 24. redni seji, dne 21. 11. 2013, sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava (OPN).

(Objava: Uradni list RS, št. 9/2014, z dne 5. 2. 2014 )

OPN je stopil v veljavo 20. 2. 2014 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Vipava, Uradni list RS, št. 9/2014 ).

V OPN so bili, ob upoštevanju usmeritev iz državnih strateških dokumentov in predpisov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor.

Besedilni del OPN vključuje besedilo Odloka ter priloge:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava,
Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora z omejitvami v prostoru (V preglednici enot urejanja prostora v Prilogi 1 so za vsako enoto urejanja prostora navedeni členi tega odloka s ključnimi pogoji, ki se jih upošteva pri poseganju v prostor. Preglednica je informativne narave, zato se pred posegom v prostor preveri ažurno stanje v prostorsko informacijskem sistemu.),
Priloga 2: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN,
Priloga 3: Preglednica dovoljenih vrst objektov v območjih s podrobnejšo namensko rabo,
Priloga 4: Preglednica dovoljenih enostavnih in nezahtevnih objektov po območjih s podrobnejšo namensko rabo.