Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava

datum: 20.02.2014

kategorija: Občinski svet

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava

Občinski svet Občine Vipava je, na 24. redni seji, dne 21. 11. 2013, sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava (OPN).

(Objava: Uradni list RS, št. 9/2014, z dne 5. 2. 2014 )

OPN je stopil v veljavo 20. 2. 2014 (Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Vipava, Uradni list RS, št. 9/2014 ).

V OPN so bili, ob upoštevanju usmeritev iz državnih strateških dokumentov in predpisov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor.

Besedilni del OPN vključuje besedilo Odloka ter priloge:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vipava,
Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora z omejitvami v prostoru (V preglednici enot urejanja prostora v Prilogi 1 so za vsako enoto urejanja prostora navedeni členi tega odloka s ključnimi pogoji, ki se jih upošteva pri poseganju v prostor. Preglednica je informativne narave, zato se pred posegom v prostor preveri ažurno stanje v prostorsko informacijskem sistemu.),
Priloga 2: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN,
Priloga 3: Preglednica dovoljenih vrst objektov v območjih s podrobnejšo namensko rabo,
Priloga 4: Preglednica dovoljenih enostavnih in nezahtevnih objektov po območjih s podrobnejšo namensko rabo.