28. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.04.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-006/2014-1
Datum: 15.4.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


28. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 29. aprila 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnikov 27. redne in 7. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 27. redne in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Letno poročilo o delovanju Programa SVIT v letu 2013 v zdravstveni regiji Nova Gorica(poročevalec: Marko Vudrag)
5.Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
a)Osnovna šola Draga Bajca Vipava
b)Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
c)Otroški vrtec Ajdovščina
d)Zdravstveni dom Ajdovščina
6.Sklep o predhodnem soglasju k porabi presežkov prihodkov nad odhodki javnih zavodov(poročevalka: Majda Sever)
7.Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Lekarne Ajdovščina(poročevalka: Majda Sever)
8.Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Draga Bajca Vipava(poročevalec: Jožko Andlovic)
9.Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem (poročevalka: Silvana Vitežnik)
10.Sklep o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)
a)Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
b)Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
12.Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
13.Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
14.Sklep o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina(poročevalka: Helena Kobal)
15.Ceniki najemnin in zakupnin (poročevalka: Helena Kobal)
a)Cenik najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2014
b)Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2014
16.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjava zemljišč v k.o. Podnanos(poročevalec: Ivan Princes)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.