Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 6

Javni razpis za sofinanciranje programov počitniškega varstva otrok v letu 2014

datum: 29.04.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava
Glavni trg 15
5271 VipavaNa podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/2007 ‐ ZIPRS0809, 61/08, 99/09‐ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu občine Vipava (Ur. list 111/2013) objavlja Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava


JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov počitniškega varstva otrok v letu 2014 (Razpisna dokumentacija-prijavni obrazec)


I. PREDMET RAZPISA
Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času poletnih šolskih počitnic


Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih programov za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole na območju občine Vipava, ki jih izvajajo fizične oz. pravne osebe ali društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih. Z razpisom želimo otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno‐gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru proračunske postavke K 41200028, SM 18007 so zagotovljena sredstva za izvedbo 4‐urnega dnevnega programa (od 9.00 ure do 13.00 ure) za otroke od 3. do 9. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic.


II. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Vlagatelji lahko kandidirajo če so fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež na območju občine Vipava, ki delujejo na območju občine Vipava in so registrirane za opravljanje razpisanih dejavnosti . Vsebina vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega javnega razpisa.


III. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času poletnih šolskih počitnic:
- termini (30.6.-4.7., 7.7.-11.7., 18.8.-22.8., 25.8.-29.8.2014)

- Vlagatelj mora izvajati počitniško varstvo na lokaciji »Kamp Gradiška tura« (Gradišče pri Vipavi 14/a)
- Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 50 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter najmanj enega odraslega spremljevalca na vsakih 15 otrok ali manj. V primeru izvajanja drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
- Sodelovanje v programu počitniškega varstva je sofinancirano s strani staršev po 1 €/otroka na dan in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji, če so občani občine Vipava.
- Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom ponuditi brezplačni prevoz (in razvoz otrok) na kraj izvajanja počitniškega varstva, v skladu s pravili, ki veljajo za prevoz otrok. V vsakem kraju bo določeno izhodiščno mesto.
- Za program počitniškega varstva se iz proračuna občine Vipava lahko sofinancira stroške najema prostora, dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja programa, stroške didaktičnega materiala, stroške morebitnih vstopnin in stroške prevozov otrok.
- Vlagatelj‐izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki otrok), ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti končnemu poročilu.
- Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo.
- Vlagatelji morajo za program počitnic pridobiti izjave od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa, da niso evidentirani v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.


IV. SPLOŠNA MERILA ZA IZBOR

Merila so naslednja:
- ustreznost vsebine programa varstva otrok,
- ustreznost in preglednost finančne konstrukcije,
- ustreznost ponudbe in kvalitete zagotavljanja potrebne varnosti otrok.


V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA
Celotna okvirna višina sredstev, namenjene realizaciji razpisanega projekta za leto 2014 je do 5.500€.


VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za projekt poletnega varstva leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.


VII. UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški sofinanciranih programov in programov so upravičeni, če:
- so s projektom oziroma programom neposredno povezani,
- so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje,
- so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
- so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
- dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj ‐ izvajalec pa hrani dokazila o plačilu;
- so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
- so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
- niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.

Neupravičeni so naslednji stroški:
- investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
- investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
- amortizacija nepremičnin in opreme;
- tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja;
- drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.


VIII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, in sicer najkasneje do vključno 26.5.2014 (velja datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Obvezno morajo biti prijava poslana zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami:
»NE ODPIRAJ« – VLOGA: sofinanciranje programov počitniškega varstva otrok v letu 2014

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu.


IX. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in bo 28.5.2014. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.


X. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Na podlagi predloga komisije bo o izbranem izvajalcu, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo občinska uprava s sklepom odločila, o pritožbi zoper ta sklep pa župan.
Občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 30 dni od izteka roka za predložitev vlog.


XI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
- na spletni strani občine Vipava (Razpisna dokumentacija (prijavni obrazec));


XII. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e‐pošti, in sicer:
‐ tel. št. 05/3643-411 (Majda Sever), e‐pošta: .


Občina Vipava
Župan

mag. Ivan Princes