29. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 22.05.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-007/2014-1
Datum: 22.5.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


29. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 5. junija 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 28. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 28. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Informacija o stanju projekta R CERO Nova Gorica (poročevalec: Mitja Trtnik)
5.Informacija o stanju javne razsvetljave v občini Vipava (poročevalec: Peter Skapin)
6.Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Vipava (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
a) Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
7.Sklep o določitvi višine najemnine za oddano komunalno infrastrukturo v najem(poročevalka: Silvana Vitežnik)
8.Sklep o cenah komunalnih storitev (poročevalec: Egon Stopar)
a) Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
b) Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
c) Sklep o cenah ravnanja z odpadki
d) Sklep o poračunu cen omrežnine za oskrbo s pitno vodo, omrežnine za odvajanje odpadnih voda in omrežnine za čiščenje odpadnih voda
9.Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2014(poročevalec: Jožko Andlovic)
10.Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
11.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, 2. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
12.Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Vrhpolje(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
13.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi zemljišč v k.o. Vrhpolje(poročevalka: Helena Kobal)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.