Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

datum: 13.06.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013) in 30. člena Statuta občine Vipava (Ur. list RS, št. 42/2011) župan občine Vipava objavljam


Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE


1. člen
Občina Vipava dovoljuje organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) plakatiranje z volilno propagandnimi sporočili, in sicer na:
-BREZPLAČNIH PLAKATNIH MESTIH
-DODATNIH PLAKATNIH MESTIH
-POSEBNIH PLAKATNIH MESTIH
(table, stavbe, drugi objekti, zemljišča – s soglasjem lastnika oziroma upravljalca).


2. člen

BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
Brezplačna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokaciji:
-na zelenici nasproti avtobusnega postajališča v Vipavi
Vsakemu organizatorju je na tej lokaciji, če pravočasno odda vlogo, zagotovljena 1/4 panoja, t.j. 1 m2.
Pripadajoča površina panoja se določa po vrstnem redu prejema pisne vloge organizatorja, v smeri od leve proti desni (po naslednjem vrstnem redu:
-prva vloga: ena četrtina panoja levo zgoraj
-druga vloga: ena četrtina panoja levo spodaj
-tretja vloga: ena četrtina panoja desno zgoraj
-četrta vloga: ena četrtina panoja desno spodaj
-peta vloga: ena četrtina naslednjega panoja levo zgoraj….)

Vloga, oddana v roku, je vloga, ki je oddana v roku od 13.6.2014 do petka 4.7.2014 do 12.00 ure (to je skrajni rok, do katerega mora Občina Vipava vlogo prejeti; tako da vloge, ki bodo dne 4.7.2014 morebiti oddane na pošto ali prek hitre pošte, in bodo prispele po zgoraj navedenem roku roku, ne bodo upoštevane kot pravočasne).
Panoje za plakatna mesta postavi KSD d.o.o. Ajdovščina.
Ta plakatna mesta so brezplačna, sama storitev lepljenja plakatov pa je brezplačna samo v primeru, da organizatorji sami poskrbijo za to. Če želijo, da to zanje opravi Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ji to storitev plačajo.


3. člen

DODATNA PLAKATNA MESTA
Dodatna plakatna mesta na območju občine Vipava so na lokacijah:
-zelenica nasproti »bivšega« bencinskega servisa v Vipavi (ob Lekarni)
-zelenica ob parkirišču pred Vojkovim domom v Podnanosu
.
Za plakatiranje na teh lokacijah poskrbijo organizatorji sami.
Vsak organizator sme za plakatiranje uporabiti največ 2 m2 površine.

Če se za to storitev (namestitev panojev, lepljenje) dogovorijo s KSD d.o.o. Ajdovščina, morajo stroške v celoti poravnati sami.


4. člen

POSEBNA PLAKATNA MESTA (izven brezplačnih in dodatnih plakatnih mest – table, stavbe, drugi objekti in zemljišča)

Plakatiranje na teh plakatnih mestih je dopustno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
Za nameščanje plakatov na teh lokacijah ni potrebno posebno dovoljenje Občine Vipava niti se zanje ne zaračuna komunalna taksa.


5. člen

Organizator mora vlogo za dovolitev plakatiranja na lokacijah iz prejšnjih členov (razen za lokacije, navedene v 4. členu tega sklepa) oddati na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, najkasneje do 4.7.2014 do 12.00 ure. V vlogi mora določiti odgovorno osebo organizatorja.
Organizator mora v vlogi navesti tudi vse lokacije, na katerih namerava izvajati plakatiranje (brezplačne in dodatne).


6. člen

Pristojni organ bo o vlogi iz prejšnjega člena odločil v roku štirih dni.
V kolikor na vlogo v tem roku ne odgovori, velja, da je vloga odobrena.


7. člen

Za lepljenje in nameščanje plakatov ter odstranitev plakatov morajo organizatorji ravnati v celoti v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013 ).


8. člen

Sklep se objavi na spletni strani www.vipava.si, vsi zainteresirani pa se z vsebino sklepa lahko seznanijo na sedežu Občine Vipava.


Številka:040-0014/2014
Datum: 13.6.2014ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.