30. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 26.06.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0008/2014-1
Datum: 26.6.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


30. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 10. julija 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 29. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Poročilo o izvajanju sklepov 29. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
3.Vprašanja in pobude svetnikov
4.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
5.Sklep k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2014/15(poročevalka: Alenka Nussdorfer Bizjak)
6.Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
7.Podaljšanje najemne pogodbe za objekt Kamp Tura(poročevalec: Ivan Princes)
8.Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
9.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, skrajšani postopek (poročevalka: Tamara Curk)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.