Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6

Namera za oddajo Kampa Gradiška Tura v najem

datum: 14.08.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA


Številka: 3528-0005/2014
Datum: 14.8.2014

VSEM ZAINTERESIRANIM NAJEMNIKOMZADEVA: Namera za oddajo »KAMPA GRADIŠKA TURA« v najem

Občina Vipava na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014), v povezavi s 40. in 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) OBJAVLJA NAMERO za oddajo »KAMPA GRADIŠKA TURA« v najem, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga št. 1 te namere.


Župan
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.


PRILOGA:
-PRILOGA št. 1-Povabilo k oddaji ponudbe-------------------------------------------------------
PRILOGA št. 1
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAJEM »KAMPA GRADIŠKA TURA«


1.Osnovni podatki
Postopek oddaje v najem se vodi skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014), v povezavi s 40. in 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) kot faza: pogajanja z zainteresiranimi najemniki za sklenitev neposredne pogodbe.

Najemodajalec: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.


2.Predmet oddaje v najem
-ŠPORTNI OBJEKTI GRADIŠKA TURA
-AVTOKAMP
na parc. št. 939/189 k.o. Vipava v izmeri 32.448 m2.


3.Izhodiščna in ponudbena višina najemnine
Izhodiščna najemnina znaša 200,00 evrov mesečno. Polega najemnine bo najemnik dolžan nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. druge morebitne davke na nepremičnine in stroške zavarovanj.

Ponudbena višina najemnine ne sme biti nižja od višine izhodiščne najemnine, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.


4.Pogoji in način oddaje ponudbe
Pri izboru najemnika se bo upoštevalo naslednja merila:
-višina ponujene mesečne najemnine, ki je lahko enaka ali višja od izhodiščne
-program aktivnosti, ki jih bo najemnik izvajal na najetih nepremičninah
-izvajanje dejavnosti z delavci, ki po izobrazbi ustrezajo turistični dejavnosti in z znanjem tujih jezikov (aktivno znanje angleškega jezika ter vsaj pasivno znanje nemškega in italijanskega jezika in ki poznajo naravne in kulturne znamenitosti Občine Vipava)
-ponudnik mora izkazati, da ima sam ali da zaposluje osebo, ki ima visoko izobrazbo turistične smeri ter pozna tuje jezike ter ima izkušnje z opravljanjem dejavnosti upravljanja športnih objektov oziroma avtokampov

Ponudniki so lahko samo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki so davčni zavezanci in ob oddaji ponudbe podpišejo izjavo, da imajo pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV. Ponudnik mora pred prvim objavljenim prometom (v roku 15 dni po podpisu pogodbe) sopodpisati izjavo z občino za obdavčen najem in jo oddati na pristojni DURS v zakonsko določenem roku, sicer odškodninsko odgovarja za neizpolnjene obveznosti.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
PRAVNE OSEBE (gospodarske družbe) morajo poleg ponujene cene v ponudbi navesti tudi naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, navesti podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Priložiti morajo program aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati na najetih nepremičninah.
SAMOSTOJNI PODJETNIKI morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS; poleg ponujene cene morajo navesti še naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa. Priložiti morajo program dejavnosti, ki jih nameravajo izvajati na najetih nepremičninah.

Ponudnik mora najkasneje do 5. septembra 2014 do vključno 12.00 ure na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali po pošti oddati ponudbo za najem v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ- ponudba za najem »KAMPA GRADIŠKA TURA«.

Ponudbe, ki bodo na Občino Vipava prispele na dan 5.9.2014 po 12.00 uri se bodo štele za nepravočasne.

Ponudnik mora ponudbi priložiti naslednje dokumente:
-dokazila, da izpolnjuje zgoraj našteta merila (izobrazba, izkušnje…)
-dokazilo o registraciji za dejavnosti, ki se opravljajo v kampu
-izjave, ki so zahtevane
-potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
-potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega TRR.


5.Sklenitev najemne pogodbe
Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 10 let, šteto od izteka najemne pogodbe sedanjemu najemniku (šteto od 12. marca 2015).

Najemna pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po pozivu najemodajalca za sklenitev posla.


6.Dodatna pojasnila in ogled
Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na tel: 05 364 3410.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja za dodatna pojasnila kontaktni osebi: mag. Ivan Princes, župan na tel: 041 618 949 ali na e- naslov: .


Župan
Mag. Ivan Princes, l.r.