31. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 10.09.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA


Številka: 0321-0009/2014-1
Datum: 4.9.2014

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), sklicujem


31. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 18. septembra 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
01. Potrditev zapisnika 30. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
02. Poročilo o izvajanju sklepov 30. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
03. Vprašanja in pobude svetnikov
04. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina(poročevalka: Helena Kobal)
05. Sklep o prodaji poslovnega prostora na naslovu Vipava, Glavni trg 15(poročevalec: Ivan Princes)
06. Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1434/7 k.o. Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
07. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 2. obravnava (poročevalka: Tamara Curk)
08. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
09. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
10. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki nadzornega odbora)
- Poslovanje KS Manče za leto 2013
- Poslovanje KS Lože za leto 2013
- Poslovanje KS Gradišče pri Vipavi za leto 2013
- Poslovanje KS Erzelj za leto 2013
- Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013
11. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2014, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
- Rebalans letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2014

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Vabljeni:
- g. Dušan Grlica - Hranilnica in posojilnica Vipava, k 5. točki
- predstavniki Nadzornega odbora k 10. točkiŽupan
mag. Ivan Princes, l. r.