Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6

Namera za oddajo dveh poslovnih prostorov v najem

datum: 10.10.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA


Številka:3528-0007/2014
Datum: 9.10.2014

VSEM ZAINTERESIRANIM NAJEMNIKOMZADEVA: Namera za oddajo dveh poslovnih prostorov v najem

Občina Vipava na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014), v povezavi s 40. in 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) OBJAVLJA NAMERO za oddajo dveh poslovnih prostorov v 1. nadstropju stavbe Glavni trg 15 v Vipavi (sedež občine) v najem po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga št.1 te namere.


Župan
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.

PRILOGA:
-PRILOGA št. 1-Povabilo k oddaji ponudbe
-------------------------------------------------------

PRILOGA št. 1
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV


1.Osnovni podatki
Postopek oddaje v najem se vodi skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014), v povezavi s 40. in 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) kot faza: pogajanja z zainteresiranimi najemniki za sklenitev neposredne pogodbe.

Najemodajalec: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.


2.Predmet oddaje v najem
-dva poslovna prostora v 1. nadstropju stavbe na Glavnem trgu 15 v Vipavi (sedež občine), in sicer en poslovni prostor v izmeri 20,43 m2 in drugi poslovni prostor v izmeri 20,39 m2. Prostora imata prehod iz enega v drugega.
-Prostora se oddajata skupaj enemu izbranemu ponudniku
.


3.Izhodiščna in ponudbena višina najemnine
Izhodiščna najemnina znaša 157,00 evrov mesečno. Poleg najemnine bo najemnik dolžan nositi obratovalne stroške (voda, smeti, elektrika, plin …), stroške rednega vzdrževanja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. druge morebitne davke na nepremičnine.

Ponudbena višina najemnine ne sme biti nižja od višine izhodiščne najemnine, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.


4.Pogoji in način oddaje ponudbe
Pri izboru najemnika se bo upoštevalo naslednja merila:
-višina ponujene mesečne najemnine, ki je lahko enaka ali višja od izhodiščne
-dejavnost, ki bo potekala v najetih prostorih (prednost ima bančništvo)

Ponudnik mora najkasneje do 27. oktobra 2014 do vključno 12.00 ure na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali po pošti oddati ponudbo za najem v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ- ponudba za najem poslovnih prostorov«.

Ponudbe, ki bodo na Občino Vipava prispele na dan 27.10.2014 po 12.00 uri se bodo štele za nepravočasne.


5.Sklenitev najemne pogodbe
Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 5 let.

Najemna pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po pozivu najemodajalca za sklenitev posla.


6.Dodatna pojasnila in ogled
Ogled prostorov je možen po predhodni najavi na tel: 05 364 3410.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja za dodatna pojasnila kontaktni osebi: mag. Ivan Princes, župan na tel: 041 618 949 ali na e- naslov: .


Župan
Mag. Ivan Princes, l.r.