Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3

Namera za oddajo »Muzeja Nanos« v najem (podnajem)

datum: 15.10.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA


Številka:352-002/2011-2
Datum: 13.10.2014

VSEM ZAINTERESIRANIM NAJEMNIKOMZADEVA: Namera za oddajo »Muzeja Nanos« v najem (podnajem)

Občina Vipava na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014), v povezavi s 40. in 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) OBJAVLJA NAMERO za oddajo »Muzeja Nanos« - del stavbe št. 60 na parc. št. 216/452 k.o. 2406-Nanos vključno z muzejsko zbirko v najem (podnajem) po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga št.1 te namere.


Župan
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.

PRILOGA:
-PRILOGA št. 1-Povabilo k oddaji ponudbe
-------------------------------------------------------

PRILOGA št. 1
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAJEM (podnajem)


1.Osnovni podatki
Postopek oddaje v najem se vodi skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014), v povezavi s 40. in 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) kot faza: pogajanja z zainteresiranimi najemniki za sklenitev neposredne pogodbe.

Najemodajalec: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.


1.Predmet oddaje v najem (podnajem)
-del stavbe št. 60 na parc. št. 216/452 k.o. 2406-Nanos, in sicer hodnik v izmeri 11.04 m2, staro oddajno dvorano v izmeri 70.755 m2, pisarno v izmeri 11.895 m2, skladišče v izmeri 11.895 m2 in kontrolno sobo; vključno z zbirko analognih oddajnikov in drugih predmetov, ki so služili analogni tehnologiji oddajanja RTV signalov – »Muzej Nanos«.2.Najemnina in obratovalni stroški
Najemnina se ne plačuje.
Najemnik (podnajemnik) pa je dolžan nositi vse stroške tekočega vzdrževanja najetih prostorov


3.Pogoji in način oddaje ponudbe
Pri izboru najemnika se bo upoštevalo naslednja merila:
-program dejavnosti, ki bo potekala v najetih prostorih
-dosedanje izkušnje s podobno dejavnostjo
Ponudnik mora najkasneje do 30. oktobra 2014 do vključno 12.00 ure na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali po pošti oddati ponudbo za najem v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ- ponudba za najem »Muzeja Nanos«.
Ponudbe, ki bodo na Občino Vipava prispele na dan 30.10.2014 po 12.00 uri se bodo štele za nepravočasne.


4.Sklenitev najemne pogodbe
Najemna (podnajemna) pogodba bo sklenjena za obdobje 5 let.
Najemna (podnajemna) pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po pozivu najemodajalca za sklenitev posla.


5.Dodatna pojasnila in ogled
Ogled prostorov je možen po predhodni najavi na tel: 05 364 3410.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja za dodatna pojasnila: na e- naslov: .


Župan
Mag. Ivan Princes, l.r.
R_Namera za oddajo Muzeja Nanos v najem (podnajem)_noga_sofinanciranje.jpg