2. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 14.11.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0011/2014-1
Datum: 27.11.2014


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


2. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 27. novembra 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Vprašanja in pobude svetnikov
3. Poročilo o izvajanju sklepov 31. redne seje in 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4. Sklep o potrditvi mandatna nadomestni članici Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Mitja Volk)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vipava(poročevalca:Ivan Princes in Viljem Fabčič)
6. Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Mitja Volk)
a) Statutarno pravna komisija
b) Komisija za vloge in pritožbe
c) Odbor za družbene dejavnosti
d) Odbor za gospodarstvo
e) Odbor za finance
f) Odbor za turizem
7. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Vipava(poročevalec: Mitja Volk)
8. Sklep o imenovanju nadomestnega člana/ice v Svet Zavoda za turizem Trg Vipava(poročevalec: Mitja Volk)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 05 36 43 410.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.

VABLJENI:
- g. Viljem Fabčič, Studio 3 d.o.o., Ajdovščina, k 5. točki