Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava

datum: 10.12.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je župan Občine Vipava dne 10. 12. 2014 sprejel


Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava


1.člen
(splošna določila)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14 in 87/14), (V nadaljnjem besedilu: sdOPN).


2.člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)

(1) V občini Vipava je v veljavi Občinski prostorski načrt občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14 in 87/14).

(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN.

(3) Razvojna potreba, ki narekujejo sdOPN je načrtovana gradnja univerzitetnega kampusa.

(4) Z uveljavitvijo sdOPN bodo omogočeni želeni posegi v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.

(5) V sdOPN se bodo spremenile vsebine besedilnega dela, grafičnih prikazov vključno s prilogami.


3.člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo območje, ki obseg enoto urejanja prostora z oznako VI77.
(2) Predmet načrtovanja je sprememba namenske rabe prostora z redefinicijo enot urejanja prostora.
(3) Priprava sdOPN se izvede po navadnem postopku, kot ga določa zakon.


4.člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Predlog za sdOPN se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.


5.člen
(roki za pripravo sdOPN in njegovih posameznih faz)

(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.

(2) Faze del in okvirni roki:
–priprava osnutka OPN: en mesec,
–pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora: en mesec po pripravljenem osnutku OPN,
–pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje: sočasno s pridobivanjem smernic,
–priprava dopolnjenega osnutka OPN: en mesec po pridobljenih smernicah,
–javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: en mesec po pripravljenem dopolnjenem osnutku OPN,
–zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN: v dveh tednih po zaključeni javni razgrnitvi,
–priprava predloga OPN: dva tedna po zavzetju stališča do pripomb in predlogov,
–pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora: en mesec po pripravljenem predlogu OPN,
–priprava končnega predloga OPN: dva tedna po pridobljenih mnenjih,
–sprejem odloka: v enem mesecu po pripravljenem končnem predlogu OPN,
–objava odloka: v dveh tednih po sprejemu odloka.


6.člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.

(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
–Ministrstvo za okolje in prostor,
–Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
–Zavod RS za varstvo narave,
–Ministrstvo za kulturo,
–Ministrstvo za infrastrukturo,
–Ministrstvo za obrambo.


7.člen
(veljavnost sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 350-0002/2014-1
Datum: 10.12.2014


župan Občine Vipava
mag. Ivan Princes, l.r.