Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar-marec 2015

datum: 19.12.2014

kategorija: Občinski svet

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Župan Občine Vipava dne 19. 12. 2014 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar - marec 2015.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.


Številka: 410-009/2014-1
Vipava, 19.12.2014


Občina Vipava
Župan
mag. Ivan Princes, l.r.