4. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.01.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0001/2015-1
Datum: 15.1.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


4. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 29. januarja 2015 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Vprašanja in pobude svetnikov
3. Poročilo o izvajanju sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava, skrajšani postopek (poročevalec: David Vidrih)
5. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
6. Letni načrt ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2015 (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
7. Letni program kulture v občini Vipava za leto 2015 (poročevalka: Majda Sever)
8. Letni program športa v občini Vipava za leto 2015 (poročevalka: Majda Sever)
9. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v svet javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina (poročevalec: Mitja Vok)
10. Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Vipava v skupščino KSD d.o.o. Ajdovščina (poročevalec: Mitja Vok)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 05 36 43 410.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.