Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Vipava v letu 2015

datum: 23.02.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS št. 17/2010) in Sklepa o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2015, Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava objavlja


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VIPAVA


I. Občina Vipava bo v letu 2015 sofinancirala naslednje športne programe:
1.Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
2.Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3.Kakovostni šport
4.Vrhunski šport
5.Športno rekreacijo
6.Šport invalidov
7.Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
8.Raziskovalno dejavnost
9.Informacijski sistem na področju športa
10.Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
11.Delovanje športnih zvez in društev
12.Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme


II. Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 57.000 € za programe od prve do dvanajste točke.

Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31.12.2015.


III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list št. 17/2010).


IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava posebej predvideva.


V. Rok za prijavo programov je do ponedeljka 23. marca 2015. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Športni programi 2015 – ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po pošti ali odda na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15. ure.

Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Vipava. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi.

Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na tel. (05) 3643-411 – Majda Sever.


VI. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav.


OBČINA VIPAVA
Župan
mag. Ivan Princes