5. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 19.02.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA



Številka: 0321-0002/2015-1
Datum: 19.2.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


5. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 5. marca 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 4. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2014(poročevalec: Tadej Mori)
5.Sklep o izdelavi strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi lokalne akcijske skupine Vipavske doline(poročevalec: Janez Furlan)
6.Predstavitev: Možnosti in priložnosti za turizem v občini Vipava-povzetek (celotno gradivo) (poročevalka: Nataša Nardin)
7.Predstavitev: Zavod Vipavska dolina – Program zavoda za razvoj športa, kulture, podeželja in turizma Vipavska dolina(poročevalka: Manuela Božič Badalič)
8.Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2014(poročevalka: Silvana Vitežnik)
9.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1463/1 k.o. Slap(poročevalka: Helena Kobal)
10.Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Slap (poročevalka: Helena Kobal)
11.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi zemljišč v k.o. Podnanos(poročevalec: Ivan Princes)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.




Vabljeni:
- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin, k 4. točki
- g. Janez Furlan, Občina Ajdovščina, k 5. točki,
- ga. Nataša Nardin, k 6. točki
- ga. Manuela Božič Badalič, Zavod Vipavska dolina, 7 točki
- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava, k 5., 6.. in 7. točki