6. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 15.04.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0003/2015-1
Datum: 9.4.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


6. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 23. aprila 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 5. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Letna poročila javnih zavodov za leto 2014 katerih ustanovitelj, oziroma soustanovitelj je Občina Vipava, ter sklepi o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (tabela):
- Razvojna agencija Rod Ajdovščina
- Zavod za turizem Trg Vipava
- Lekarna Ajdovščina
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina
5.Poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo 2014 in Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 (poročevalka: Tamara Curk)
6.Sklep o imenovanju Občinska volilne komisije Občine Vipava (poročevalec: Mitja Volk)
7.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi zemljišč v k.o. Podnanos(poročevalec: Ivan Princes)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.
Vabljeni:
-predstavniki javnih zavodov navedenih v 4. točki dnevnega reda, k 4. točki