Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3

Priznanja Občine Vipava za leto 2015

datum: 28.04.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Občinska upravaŠtevilka:094-0001/2015
Datum: 24.4.2015


Na podlagi 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (Uradno glasilo 4/96, 5/2000 in 45/2014) občinska uprava Občine Vipava razpisuje


PRIZNANJA OBČINE VIPAVA ZA LETO 2015

Občina Vipava vabi posameznike, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava.

Priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava, so naslednja:

PRIZNANJE OBČINE VIPAVA, ki je najvišje občinsko priznanje, se podeli posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za njihovo življenjsko delo oziroma druge izjemno pomembne dosežke v dobrobit občine Vipava.

PLAKETA OBČINE se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim, ki delujejo v dobrobit občine Vipava, oz. dosegajo vidne rezultate na športnem, kulturnem, humanitarnem, znanstvenem, gospodarskem in drugih področjih.

NAZIV ČASTNI OBČAN se podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih človekove ustvarjalnosti oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občina Vipava.

Razpisni postopek:
Predlog kandidatov za priznanja lahko poda vsakdo, mora pa biti predložen v pisni obliki in vsebovati podatke o kandidatu, soglasje kandidata ter obrazložitev doseženih rezultatov.
Predlagatelj mora točno navesti, podelitev katerega izmed priznanj predlaga:
a)priznanje občine Vipava
b)plaketa
c)naziv častni občan

Predloge je potrebno podati najkasneje do 20. maja 2015 do 12.00 ure na naslov: Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2015«.


Tajnik
Jože Papež, univ. dipl. inž. agr.
po pooblastilu
Helena Kobal, univ. dipl. prav., l.r.
Višja svetovalka