7. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 28.05.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0004/2015-1
Datum: 28.5.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


7. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 11. junija 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 6. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Letna poročila javnih zavodov za leto 2014 katerih ustanovitelj, oziroma soustanovitelj je Občina Vipava, ter sklepi o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
- Glasbena šola Ajdovščina
- Osnovna šola Draga Bajca Vipava
- Otroški vrtec Ajdovščina
5.Letno poročilo Komunalno stanovanjske družba Ajdovščina(poročevalec: Egon Stopar)
6.Sklep o cenah komunalnih storitev (Primerjava sprememb mesečnega izdatka za komunalne storitve za gospodinjstvo ki je ali ni priključeno na kanalizacijsko omrežje) (poročevalec: Egon Stopar)
- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
- Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
- Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
- Sklep o cenah ravnanja z odpadki
7.Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2015(poročevalka: Helena Kobal)
8.Cenik najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo za leto 2015(poročevalka: Helena Kobal)
9.Sklep o priznanjih Občine Vipava za leto 2015(poročevalec: Mitja Volk)
10.Javno dobro - informacija(poročevalka: Helena Kobal)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
- predstavniki javnih zavodov navedenih v 4. točki dnevnega reda, k 4. točki
- mag. Egon Stopar, KSD Ajdovščina, k 5. in 6. točki