8. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 29.06.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0005/2015-1
Datum: 24.6.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


8. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 9. julija 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 7. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Aneks št. 2 k Pogodbi o zakupu in uporabi prostorov obnovljenega rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi(poročevalec: Ivan Princes)
5.Sklep o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
6.Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina(poročevalka: Majda Sever)
7.Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2015/16(poročevalka: Alenka Nussdorfer Bizjak)
8.Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava za programsko obdobje 2015 - 2020(poročevalka: Majda Sever)
9.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, trasa HC Razdrto – Vipava (poročevalka: Helena Kobal)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
- dr. Danilo Zavrtanik, Univerza v Novi Gorici, k 4. točki
- g. Borut Lavrič, Univerza v Novi Gorici, k 4. točki
- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 5. in 6. točki
- ga. Alenka Nussdorfer Bizjak, Osnovna šola Draga Bajca Vipava, k 7. točki