Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2015

datum: 04.08.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS št. 71/2010) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08) in Statutom Občine Vipava (Ur. RS št. 42/2011) objavlja Občina Vipava


Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo


1.PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.


2.OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
-ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
-ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
-ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.


3.MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.


4.VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev je 1.005,66 EUR.


5.ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.


6.RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
-Povabilo k oddaji vloge,
-Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
-Postopek za izbor sofinancerja,
-Vzorec pogodbe,
-Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
-Obrazce:
-Obrazec-PRIJAVA NA RAZPIS,
-Obrazec-IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa na oglasni deski in spletni strani občine Vipava www.vipava.si, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 4. septembra 2015.


7.NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in sicer najkasneje do vključno 4. septembra (velja datum poštnega žiga). Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, torej 4.09.2015 ali do 15.00 ure tega dne oddana v sprejemni pisarni Občine Vipava.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
-Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
-Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.


8.ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG
Odpiranje vlog bo dne 7. septembra 2015 v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Odpiranje vlog ni javno.


9.ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Zavržene bodo vloge:
-ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
-ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
-tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.


10.KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Vipava, http://www.vipava.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan v tajništvu občine v času uradnih ur.


11.DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.: 05 36 43 419.


Številka: 341-0002/2015-2
Datum: 04.08.2015


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, l.r.