9. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava - nadaljevanje seje

datum: 01.09.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0006/2015-2
Datum: 1.9.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem


nadaljevanje 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 3. septembra 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
6. Aneks št. 2 k Pogodbi o zakupu in uporabi prostorov obnovljenega rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi, skrajšani postopek (poročevalec: Ivan Princes)
7. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom za obdobje 2015-2020(poročevalec: David Premrl)
8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2358/0 k.o. Lozice(poročevalka: Helena Kobal)
9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, trasa HC Razdrto-Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
10. Predlog ureditve krožišča v Vipavi(poročevalec: Ivan Princes)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.
Vabljeni:
- dr. Danilo Zavrtanik, Univerza v Novi Gorici, k 6. točki
- g. Borut Lavrič, Univerza v Novi Gorici, k 6. točki