Poziv k predlaganju kandidata, predstavnika uporabnikov, za člana Sveta Zavoda za turizem Trg Vipava

datum: 08.09.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 014-0045/2015
Datum: 8.9.2015

Turistična, vinarska in druga društva,
ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Vipava
ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidata, predstavnika uporabnikov, za člana Sveta Zavoda za turizem Trg Vipava

Spoštovani!
Izteka se mandat Sveta Zavoda za turizem Trg Vipava, zato pozivamo, da predlagate osebo, ki bo v Svet zavoda imenovana kot PREDSTAVNIK UPORABNIKOV.

Svet zavoda ima pet članov:
-Ustanoviteljica (Občina Vipava tri člane),
-Delavci zavoda (en član),
-Uporabniki (en član).

Predstavnika uporabnikov imenuje Občinski svet občine Vipava izmed članov turističnih, vinarskih in drugih društev, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Vipava.

Pozivamo Vas, da, do ponedeljka, 21. septembra 2015 do 12.00 ure, oddate predloge kandidatov:

v zaprti kuverti z napisom: »Ne odpiraj - predlog za PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV« na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Predlogom priložite pisno soglasje kandidata.

Za morebitna pojasnila je na voljo kontaktna oseba Občinske uprave (Helena Kobal: 05 364 3420).

Lep pozdrav!


Predsednik Komisije
Mitja Volk, l.r.