10. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 09.10.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0007/2015-1
Datum: 8.10.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 22. oktobra 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 9. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2015/16(poročevalka: Alenka Nussdorfer Bizjak)
5.Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava za leto 2014(poročevalec: Ivan Princes)
6.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalec: David Bratož)
7.Sklep o pobudi za odrazglasitev kulturnega spomenika Goče – vas(poročevalec: Ivan Princes)
8.Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (poročevalka: Helena Kobal)
9.Sklep o določitvi višine odpusta dolgov s strani otroškega vrtca(poročevalka: Majda Sever)
10.Informacija o realizaciji proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2015(poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
11.Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2015 (Rebalans letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2015), skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12.Imenovanje občasnih delovnih teles občinskega sveta(poročevalec: Mitja Volk)
13.Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in predstavnika uporabnikov v Svet zavoda Zavod za turizem trg Vipava(poročevalec: Mitja Volk)
14.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.št. 1454/10, 1438/4, 1440/9, 1445/7, 1454/11 in 1454/14 k.o. 2400 Slap(poročevalka: Vida Babič)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
- ga. Alenka Nussdorfer Bizjak, ravnateljica OŠ Vipava, k 4. točki
- g. Tadej Mori, skupna medobčinska uprava, k 5. točki
- g. David Bratož, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, k 6. točki
- g. Simon Žorž, predsednik KS Goče, k 7. točki