11. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 16.11.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0008/2015-1
Datum: 12.11.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 26. novembra 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2. Vprašanja in pobude svetnikov
3. Poročilo o izvajanju sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina(poročevalka: Alenka Močnik)
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec(poročevalka: Majda Sever)
6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, 2. obravnava (poročevalec: David Bratož)
7. Program dela in finančni načrt za leto 2016 Zavoda za turizem Trg Vipava(poročevalka: Urška Grmek)
8. Poročilo o izvedbi nadzorov (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora)
- Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi
- Zaključni račun Občine Vipava za leto 2014
9. Soglasje k pristopu Občine Ajdovščina k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
10. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava(poročevalka: Helena Kobal)
11. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2016), 1. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
12. Sklep o menjavi zemljišč ob gasilskem domu v Vipavi(poročevalka: Helena Kobal)
13. Sklep o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike(poročevalec: Mitja Volk)


Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 4. in 5. točki
- g. David Bratož, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, k 6. točki
- ga. Urška Grmek, Zavod za turizem Trg Vipava, k 7. točki
- predstavniki Nadzornega odbora, k 8. točki