12. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 04.12.2015

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0009/2015-1
Datum: 3.12.2015


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 17. decembra 2015 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 11. redne seje(poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Predlog Krajevne skupnosti Vipava za odpoved najemne pogodbe Slovenski filantropiji za prostore v stari šoli v Vipavi(poročevalec: Peter Skapin)
5.Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016, 2. obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
6.Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2016(poročevalka: Silvana Vitežnik)
7.Imenovanja v Svet zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina(poročevalec: Mitja Volk)
a)Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svet zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina
b)Imenovanje predstavnika uporabnikov v Svet zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
-g. Peter Skapin, Krajevna skupnost Vipava, k 4. točki
-ga. Barbara Goričan, Slovenska filantropija, k 4. točki