Namera o prodaji solastniškega deleža premičnine

datum: 05.02.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 VIPAVA


Številka:478-0037/2010-2
Datum:5.2.2016


Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja


NAMERO O PRODAJI SOLASTNIŠKEGA DELEŽA PREMIČNINE

Občina Vipava, kot solastnica transformatorske postaje TIP 20/0, 4/250 KVA do deleža 197/1000, objavlja namero, da bo z Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina sklenila Pogodbo o prodaji solastniškega deleža transformatorske postaje TIP 20/0, 4/250 KVA v deležu 197/1000.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.


OBČINA VIPAVA
Župan

mag. Ivan Princes, l. r.