Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vipava za leto 2016

datum: 15.02.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 in 26/14), Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. list RS, št. 55/15), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Ur. list RS, št. 101/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavlja


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vipava za leto 2016


I. NAROČNIK

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava


II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Vipava (v nadaljevanju občina) razpisuje subvencioniranje obrestne mere pri kreditih za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.


III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Vipava za leto 2016.

Sredstva se bodo dodeljevala skladno s Pravilnikom o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik).


IV. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
Za sredstva za subvencioniranje obrestne mere lahko zaprosijo kmetijski proizvajalci, upravičenci, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na območju občine Vipava (iz drugih občin samo, če je naložba na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev:
-nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
-nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije,
-kmetijsko gospodarstvo je aktivno, mladi gospodarji,
-vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko primerljiva,
-kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Upravičenci do pomoči so:
1)pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2)pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju občine.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):
(1)Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
-naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
-podjetja v težavah.
(2)Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
-pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
-pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga
-pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(3)Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4)Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(5)Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6)Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7)Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
Skupna pomoč DE MINIMIS dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati 200.000 EURO-v bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka in drugih dajatev.

Sredstva pomoči (nadomestilo) se lahko dodeljuje, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta.
Vsak prejemnik kredita mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo kreditojemalca, da za namen za katerega pridobiva kredit ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči, oz. koliko sredstev je že pridobil.
Občina bo prejemnika pisno obvestila, da je prejel pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije 1407/2013.
Investicije za katere se dodeljuje sredstva ne smejo biti pričete pred odobritvijo pomoči. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani Kmetijsko svetovalne službe.


V. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

1.Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Krediti s subvencionirano obrestno mero se lahko uporabijo namensko za:
A. Naložbe v rastlinsko pridelavo in travinje (naložbe v matičnjake, sadovnjake, travnike in pašnike, vrtnarstvo)
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije v pridelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih
C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijskih gospodarstvih

Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah.

Pogoji, merila in postopki:

Način subvencioniranja obrestnih mer:
-Subvencionira se celotna obrestna mera (referenčna obrestna mera in fiksni pribitek)
-interesenti lahko pridobijo kredit v višini največ 60% vrednosti investicije
-maksimalna možna višina kredita na posameznega vlagatelja 42.000 EUR
-doba vračanja kredita:
-do višine 6.500 EUR 3 leta,
-do višine 21.000 EUR 5 let,
-nad 21.000 EUR 10 let.
-enoletni moratorij odplačevanja za dejavnosti, ki imajo zamik proizvodnje
-rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 2 tedna od odobritve kredita

Maksimalna bruto intenzivnost pomoči za ukrep ne bo presegla:
-do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi dejavniki
-do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih območjih

Pri naložbah je treba upoštevati, da je najvišji znesek dodeljene pomoči posamezniku ne sme preseči 400 000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500 000 EUR če je upravičenec na območju z omejenimi dejavniki.

Obrestne mere kreditov se subvencionirajo za sledeče namene:

Podpora, izražena v bruto ekvivalentu subvencije je do 40 % na ostalih območjih oz. do 50 % upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki.


A. NALOŽBE V RASTLINSKO PRIDELAVO IN TRAVINJE

1.Naložbe v matičnjake
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki posadijo matičnjak stopnje selekcije BAZA in pridobijo izjavo KVZ Nova Gorica, da je upravičenec posadil matičnjak v skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega inštituta.
Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela, korenjaki), zaščita pridelave (mreža proti toči in ostala potrebna oprema).

Pri naložbah v matičnjake in sadovnjake ter vrtnarstvo ni možna pomoč za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %

2.Naložbe v sadovnjake
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki obnavljajo oziroma na novo urejajo trajne sadovnjake skupne površine na kmetijo (jablane, hruške, breskve = 0,6 ha, ostalo = 0,2 ha). Minimalna letna obnova ne sme biti manjša od 0,1 ha površine. Večletni nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih.
Upravičeni stroški so: priprava zemlje (koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela), sadike, zaščita pridelave (ograja, mreža proti toči in ostala potrebna oprema).

3.Naložbe v travnike in pašnike
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki na novo urejajo skupno površino travnikov in pašnikov na kmetijo najmanj 2,0 ha in je živinoreja na kmetiji glavna dejavnost. Minimalna letna površina agromelioracije travnikov ali pašnikov ne sme biti manjša od 1,0 ha. Agromelioracija mora biti urejena po sodobnih tehnoloških navodilih, izdelan mora biti popis ustreznih agromelioracijskih del in zagotovljeno koriščenje urejenih površin.
Upravičeni stroški so: koli, žične ograje, založno gnojenje, seme, zemeljska dela, vodna zbirališča (kal) in ostala potrebna oprema.

4.Naložbe v vrtnarstvo
Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki nameravajo zgraditi rastlinjake, nabaviti vrtnarsko opremo in mehanizacijo pri urejanju rastlinjakov.
Upravičeni stroški so: rastlinjaki, naprave za ogrevanje, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala potrebna oprema.


B. NOVOGRADNJA IN ADAPTACIJA HLEVOV TER INVESTICIJE V PRIDELAVO MLEKA IN MESA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki povečujejo kapacitete hlevov za krave in pitance ter imajo za novogradnjo oziroma adaptacijo hlevov ustrezno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje). Do subvencije obrestnih mer za novogradnje so upravičeni tisti, ki v dolini minimalno gradijo za 10 stojišč za krave oz. 40 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem in gorskem območju za 5 stojišč za krave oz. 15 stojišč za pitance.
Do subvencije obrestnih mer za adaptacijo hlevov so upravičeni tisti, ki v dolini minimalno obnavljajo 5 stojišč za krave oz. 15 stojišč za pitance, v gričevnatem hribovitem in gorskem območju pa 3 stojišč za krave oz. 9 stojišč za pitance.

Do subvencije obrestnih mer so tudi upravičeni upravičenci, ki:
-izvajajo investicije v novogradnje in adaptacije hlevov za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 EUR,
-opremljajo hleve in dvorišča (linije molže, spravila sena, mehanizacija)
-gradijo novogradnje prašičerejskih objektov kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
-gradijo druge živinorejske objekte minimalnega obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve iz dejavnosti, za katero je podan zahtevek,

-Pri novogradnjah in adaptacijah hlevov so upravičeni stroški: gradbena dela za novogradnjo oz. adaptacijo hlevov.
-Pri pridelavi mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih so upravičeni stroški: molzne naprave, hladilniki za mleko, stojišča, in druge naprave za pridelavo mleka in mesa.


C. INVESTICIJE V POSODABLJANJE STROJNEGA PARKA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki kupujejo:
-sodobne kmetijske traktorje s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino;
-traktorje goseničarje;
-sodobne strojne linije v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu
-sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki)
-opreme strojnih linij za pridelavo kmetijskih pridelkov

Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.


POMOČI DE MINIMIS

2.Pomoč za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih z namenom tržne proizvodnje

Skupna pomoč DE MINIMIS dodeljena kateremu koli kmetijskemu proizvajalcu, ne sme presegati 200.000 EURO-v bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka in drugih dajatev.

Državne pomoči se dodelijo za:

D. INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH Z NAMENOM TRŽNE PROIZVODNJE

Pogoji: do subvencije obrestnih mer so upravičeni upravičenci, ki izvajajo investicije:
-v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijskih gospodarstvih
Upravičeni stroški so: gradbena dela za novogradnjo oz. obnovo kapacitet stacionarnega in izletniškega turizma in ostala potrebna oprema.
-v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za obnovo kleti, novogradnje kleti, cisterne, sodi, hladilni sistemi, filtri in ostala kletarska oprema ter oprema za predelavo sadja in zelenjave
-v objekte za predelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih, sušilnice za mesne izdelke.
Upravičeni stroški so: gradbena dela za izgradnjo mlekarnic, sirarnic, sušilnic za mesne izdelke in ostala potrebna oprema za predelavo mleka in mesa.

Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.


VI. OBDOBJE V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Upravičenci, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa morajo porabiti dodeljena sredstva do 30.11.2016.


VII. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. marca 2016 na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane osebno ali s priporočeno pošto do 15.3.2016 (datum poštnega žiga na dan 15.3.2016).

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

(1)Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Vipava, bo vloge obravnavala in v primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
(2)Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
(3)Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Vipava najpozneje v roku 30 dni po zaključku razpisa.
(4)O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča tajnik.
(5)Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(6)Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev
(7)Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(8)Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca na transakcijski račun izbrane banke v letu 2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu). Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Vipava najkasneje do 30.11.2016.

Tisti, ki pridobi pravico do subvencioniranja obrestne mere je dolžan:
-ohranjati in obdelovati trajne nasade, za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
-vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo travnikov in pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
-ohranjati število stojišč v govedoreji še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
-imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi
kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke.


VIII. NADZOR IN SANKCIJE

(1)Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

(2)V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
-so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
-je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke.
-je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

(3)V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4)Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.


IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (Majda Sever, tel. 05/3643411), vsak delovni dan v času od 8.00 do 12.00 ure.

-Prijavni obrazec za dodelitev subvencionirane obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo)
-Prijavni obrazec za dodelitev pomoči »de minimis« za subvencioniranje obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Vipava (naložbe v pridelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji)


Številka: 330-0001/2016-1
Datum: 5.2.2016mag. Ivan Princes
Župan Občine Vipava