13. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 24.02.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-0001/2016-1
Datum: 18.2.2016


Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 3. marca 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 1. izredne in 12. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2.Vprašanja in pobude svetnikov
3.Poročilo o izvajanju sklepov 1. izredne in 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
4.Poračun cen komunalnih storitev za leto 2015 (poročevalec: Egon Stopar)
-Sklep o poračunu cene storitve vodarine za leto 2015
-Sklep o poračunu cene storitve odvajanja odpadne vode za leto 2015
-Sklep o poračunu cene storitve čiščenja odpadne vode za leto 2015
5.Imenovanje v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ajdovščina(poročevalec: Mitja Volk)
-imenovanje nadomestnega člana
-imenovanje novih članov za naslednje mandatno obdobje
6.Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2016(poročevalka: Majda Sever)
7.Lokalni program za kulturo 2016-2019 v občini Vipava(poročevalka: Majda Sever)
8.Soglasje k sklepu Sveta javnega zavoda Lekarna Ajdovščina glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki(poročevalka: Katja Krušič)
9.Soglasje k sklepu Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina glede razporeditve presežka prihodkov nad odhodki(poročevalka: Boža Ferfolja)
10.Potrditev DIIP-a projekta Popravilo občinskih cest(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
11.Sklep o menjavi zemljišč v k.o. Slap(poročevalka: Vida Babič)
12.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1504/2 k.o. Lože(poročevalka: Helena Kobal)
13.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1496/13 k.o. Lože(poročevalka: Helena Kobal)
14.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 3044/2 k.o. Podnanos(poročevalka: Helena Kobal)
15.Sklep o prodaji parc. št. 543/331 k.o. Sanabor(poročevalka: Helena Kobal)

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
-mag. Egon Stopar, KSD Ajdovščina, k 4. točki
-ga. Katarina Volk, JSKD Ajdovščina, k 5. točki
-ga. Katja Krušič, Lekarna Ajdovščina, k 8. točki
-ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina, k 9. točki