14. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 30.03.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA


Številka: 0321-0002/2016-1
Datum: 24.3.2016

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 7. aprila 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 13. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)
 2. Vprašanja in pobude svetnikov
 3. Poročilo o izvajanju sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov(poročevalec: Jože Papež)
 4. Soglasje javnim zavodom k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih zavodov)
  1. Lavričeva knjižnica Ajdovščina
  2. Otroški vrtec Ajdovščina
  3. Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
 5. Poročilo Policijske postaje Ajdovščina o delu na območju občine Vipava v letu 2015 (poročevalec: Marko Terbovšek)
 6. Poročilo Medobčinske uprave Občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2015(poročevalec: Tadej Mori)
 7. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Vipava v letu 2015 (poročevalec: Ivan Princes)
 8. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, 1. obravnava (poročevalka: Helena Kobal)
 9. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vipava, skrajšani postopek(poročevalka: Helena Kobal)
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Vipava, skrajšani postopek(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
 11. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2015 (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcel v k.o. Podnanos (območje HC)(poročevalka: Helena Kobal)
 13. Sklep o prenosu parcel v k.o. Vipava in k.o. Podnanos (območje HC)(poročevalka: Helena Kobal)


Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.


Župan
mag. Ivan PRINCES, l. r.Vabljeni:
- g. Artur Lipovž, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, k 4. točki
- ga. Alenka Močnik, Otroški vrtec Ajdovščina, k 4. točki
- ga. Bernarda Paškvan, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, k 4. točki
- g. Marko Terbovšek, Policijska Postaja Ajdovščina , k 5. točki
- g. Tadej Mori, Medobčinska uprava občin, k 6., 7. in 8. točki